Privacyverklaring

Helend Mooi, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 83500200, heeft de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring heeft tot doel u een helder inzicht te bieden in de manier waarop ik persoonlijke gegevens van mijn cliënten verzamel en hoe ik deze gegevens gebruik. Wanneer u contact met mij opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of op andere wijze, verstrekt u mij persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door mij bewaard en verwerkt. In deze privacyverklaring leg ik uit waarom ik dit doe, wat er met uw gegevens gebeurt en hoe u wijzigingen kunt aanbrengen of verzoeken tot verwijdering kunt indienen.

Persoonsgegevens die Helend Mooi verwerkt

Helend Mooi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Uw volledige naam
– Burgerservicenummer (BSN)
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens met betrekking tot uw activiteiten op mijn website
– Website
– Bedrijfsnaam
– KvK-nummer
– IP-adres
– BTW-nummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via helendmooi.nl, in correspondentie of telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Helend Mooi verwerkt

– Gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens worden door uzelf verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Helend Mooi persoonsgegevens verwerkt:

– Afhandelen van uw betaling
– Om contact met u te kunnen onderhouden
Informeren over wijzigingen van diensten, programma’s en ontwikkelingen Als u dit niet
  langer op prijs stelt kunt u zich uitschrijven door te mailen naar: info@helendmooi.nl
Mogelijkheid bieden een account aan te maken
Verzenden van commerciële nieuwsbrieven
Analyseren van uw gedrag op helendmooi.nl om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting zoals de Belastingdienst

Bewaartermijn

Helend Mooi hanteert een beleid waarbij uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van cliënten en voormalige cliënten worden persoonsgegevens bewaard tot maximaal 1 jaar na het laatste zakelijke contact. Dossiers worden gedurende een periode van 6 maanden na de laatste sessie bewaard.

Er geldt echter een uitzondering voor de wettelijke verplichting van Helend Mooi om administratie, inclusief facturen met adresgegevens, gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

Toegang derde partijen

Helend Mooi waarborgt de vertrouwelijkheid van uw bedrijfsgegevens en zal deze niet aan derden verkopen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze zakelijke overeenkomst met uw bedrijf of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Helend Mooi via het volgende e-mailadres: info@helendmooi.nl. Om zeker te stellen dat het verzoek tot inzage door u is ingediend, vragen wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Gelieve in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken ter bescherming van uw privacy. Helend Mooi zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, beantwoorden.

Tevens willen wij u erop attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Helend Mooi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele updates.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u Helend Mooi wilt verzoeken om toegang te krijgen tot, correctie van, of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@helendmooi.nl. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te assisteren bij eventuele verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens.