Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

1.1 Helend Mooi, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 83500200 levert diensten op het gebied van coaching, online coaching, online trajecten, workshops, trainingen, online events en live events.

1.2 De term ‘’cliënt’’ verwijst in deze algemene voorwaarden naar de wederpartij.

1.3 De cliënt is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Helend Mooi zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Helend Mooi.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Helend Mooi.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd, en ondertekend door beide partijen.

2.3 Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden van Helend Mooi die op de website beschikbaar zijn. Het gebruik van de diensten houdt automatisch in dat je akkoord gaat met de geldende Algemene Voorwaarden. We raden aan de voorwaarden regelmatig te controleren en contact met ons op te nemen bij vragen.

Artikel 3 – Opdrachtverlening

3.1 De opdrachtverlening aan de coach vindt plaats door middel van een schriftelijke overeenkomst, of een elektronische bevestiging, waarin de aard van de coaching diensten, de duur van de opdracht, het tarief, en andere relevante details worden vastgelegd.

3.2 De cliënt verstrekt Helend Mooi alle benodigde informatie en documenten die relevant zijn voor het uitvoeren van de coachingsopdracht.

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 Wanneer de cliënt tijdens de uitvoering van de opdracht verzoekt om veranderingen of aanpassingen die niet oorspronkelijk waren overeengekomen, zal Helend Mooi deze aanpassingen in de opdracht doorvoeren. Indien deze wijzigingen leiden tot extra werk in vergelijking met de oorspronkelijke opdracht, zullen de bijkomende kosten voor dit extra werk aan de cliënt worden doorberekend, zelfs zonder de noodzaak van een schriftelijke bevestiging van het verzoek.

Artikel 5 – Inspanningsverplichting

5.1 Helend Mooi zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Helend Mooi niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Artikel 6 – Tarieven en betalingen

6.1 Tenzij anders overeengekomen of indien de aard van de overeenkomst dit vereist, geldt een overeenkomst voor een specifieke tijdsduur en aantal sessies.

6.2 Na het besluit om te starten en na ondertekening van de overeenkomst, ontstaat de verplichting tot betaling. Betaling is in termijnen mogelijk, mits dit vooraf wordt besproken en schriftelijk wordt bevestigd via e-mail, of wordt aangetoond in de overeenkomst. Zie artikel 7.2 voor het annuleringsbeleid.

6.3 Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

6.4 De overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op de geldende prijzen op dat moment.

6.5 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Helend Mooi over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Helend Mooi worden opgeschort, dit zonder dat Helend Mooi dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Helend Mooi in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

6.6 Is de cliënt in verzuim met betrekking tot de betaling aan Helend Mooi of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Helend Mooi te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de cliënt.

6.7 In situaties van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling bij de cliënt worden de vorderingen van Helend Mooi onmiddellijk opeisbaar en kan de overeenkomst direct worden beëindigd.

Artikel 7 – Annuleringsvoorwaarden

7.1 Annulering van een overeenkomst door de cliënt is uitsluitend geldig via e-mail naar info@helendmooi.nl. Kosten voor annulering variëren: annulering tot 2 dagen voor aanvang van de eerste sessie is kosteloos; bij annulering onder de 2 dagen voor de start wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij voortijdige beëindiging van een traject met betaling in termijnen wordt het resterende bedrag direct in rekening gebracht.

7.2 Een sessie kan kosteloos worden verplaatst tot 24 uur voor aanvang; bij verplaatsing/annulering binnen 24 uur, of niet verschijnen, wordt de sessie in rekening gebracht Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij de verplaatste sessie binnen de looptijd plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1 Zowel Helend Mooi als de cliënt hebben het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatsvinden zoals beschreven in de bevestigde offerte en eventuele latere aanvullende opdrachtspecificaties. Deze beëindiging moet schriftelijk, met duidelijke motivatie en binnen redelijke termijn aan de andere partij worden meegedeeld.

8.2 Als de cliënt de opdracht voortijdig beëindigt om redenen anders dan nalatigheid van Helend Mooi, heeft Helend Mooi toch recht op de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding voor gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden, zal er geen restitutie worden verleend.

8.3 Helend Mooi mag haar recht op voortijdige beëindiging alleen uitoefenen als dit het gevolg is van feiten en omstandigheden die buiten haar controle vallen of haar niet kunnen worden toegerekend, waardoor het redelijkerwijs onmogelijk is om de opdracht voort te zetten. In dat geval heeft Helend Mooi in ieder geval recht op betaling voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 9 – Duur en afsluiting van de opdracht

9.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

9.2 Alle losse coaching sessies en coaching pakketten dienen binnen één jaar na aankoop te worden voltooid. Niet-gebruikte sessies vervallen na deze periode.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de geldigheid van hun sessies in de gaten te houden en tijdig contact op te nemen voor planning. Bij uitzonderlijke omstandigheden wordt overlegd om passende regelingen te treffen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Helend Mooi, vertegenwoordigd door Indy Broodkoorn is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Helend Mooi geleverde zaken en/of diensten.

10.2 Daarnaast is Helend Mooi nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op teksten, materialen, leeromgeving, video’s en opdrachten van het programma behoren toe aan Helend Mooi. De cliënt heeft het recht om deze materialen en inhoud te gebruiken tijdens en na de sessies, maar het is niet toegestaan om ze te delen met derden zonder schriftelijke toestemming van Helend Mooi.

11.2 Het is niet toegestaan om de verworven kennis, leeromgeving, video’s en opdrachten commercieel te verkopen of op te nemen in eigen programma’s zonder schriftelijke toestemming van Helend Mooi.

Artikel 12 – Privacy

12.1 De privacy van de cliënt wordt door Helend Mooi serieus genomen. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van de dienstverlening. Zie privacyverklaring op website.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting

13.1 Voor deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Helend Mooi en de cliënt zullen in eerste instantie proberen om eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen, voordat zij een beroep doen op juridische stappen.

13.3 Mochten geschillen niet op informele wijze kunnen worden opgelost, dan zullen deze worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Helend Mooi gevestigd is, tenzij dwingende wettelijke voorschriften een andere procedure voorschrijven.

Artikel 14 – Helend Mooi Transformatie Traject met Leeromgeving

In aanvulling op de algemene voorwaarden van Helend Mooi, waarin de algemene regels voor onze diensten worden uiteengezet, gelden er specifieke bepalingen voor “Helend Mooi Transformatie Traject en Leeromgeving.” Dit pakket biedt toegang tot de online leeromgeving en bevat leerhulpmiddelen en -materialen die zijn ontworpen om waarde toe te voegen aan jouw transformatiereis.
Toegang tot de Leeromgeving
14.1 Na ondertekening van het contract en het voltooien van de eerste sessie, verkrijg je toegang tot de online Helend Mooi Leeromgeving. Dit omvat de beschikbaarheid van online cursusmaterialen, bronnen en hulpmiddelen die bedoeld zijn om jouw transformatieproces te ondersteunen.

Annuleringsbeleid

14.2 Bij de aankoop van het Helend Mooi Transformatie Traject met Leeromgeving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van het contract. Binnen deze periode kun je de overeenkomst kosteloos annuleren door contact op te nemen met info@helendmooi.nl en schriftelijk je intentie tot annulering te uiten.

14.3 Na de initiële bedenktijd van 14 dagen en nadat je toegang hebt verkregen tot onze Leeromgeving door het voltooien van de eerste sessie, treedt het specifieke annuleringsbeleid in werking. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om de overeenkomst te annuleren en is restitutie van betalingen niet meer mogelijk.

Geldigheid sessies

14.4 De (online) sessies moeten worden gepland en voltooid binnen een periode van drie maanden vanaf de datum van aankoop. Na het verstrijken van deze termijn vervallen de sessies automatisch, tenzij afwezigheid van de coach dit rechtvaardigt en in overleg wordt vastgesteld.